Historisch overzicht familiebedrijf van Zanten

Vanaf de beginperiode (1840 of eerder) tot en met 1968 is de boerderij altijd in exploitatie geweest als gemengd bedrijf met een bedrijfsgrootte van ongeveer 33 hectare. In het jaar van 1969 is het bedrijf ten gevolge van de oprukkende specialisatie ontmengd en voortgezet als akkerbouwbedrijf. Deze ontmenging had enerzijds als voordeel dat sterk kon worden bezuinigd op arbeidskrachten en een gerichte mechanisatie kon worden doorgevoerd. Anderzijds was het nadeel een groter inkomensrisico en een geringe spreiding van inkomsten. Het bouwplan bestond destijds voornamelijk uit granen met daarnaast suikerbieten, zaadbieten, graszaad en/of erwten en bonen. In 1982 verwierf Piet van Zanten een akkerbouwbedrijf ter grootte van 36 ha aan de Bovenrijgerweg te Garmerwolde. In 1986 werd 4,5 hectare in erfpacht verkregen van de Nederlands Hervormde kerk. Zoals reeds gemeld nam hij in 1987 het ouderlijk bedrijf over. Daarna volgde in 1993 door middel van een kavelruil vergroting van het bedrijf aan de Bovenrijgerweg met ongeveer 5 hectare.
Op de totale oppervlakte werd tot 1998 een zogeheten “Oldamster” bouwplan toegepast, hetgeen een zeer nauwe vruchtwisseling inhoudt, omdat het bouwplan voornamelijk bestaat uit granen (70%) met daarnaast suikerbieten en koolzaad. De gewassen, met uitzondering van de suikerbieten, werden en worden in eigen beheer geoogst en opgeslagen en eveneens in eigen beheer vermarkt..

Omschakeling en ontwikkeling
Eind 1998 is het bedrijf begonnen met omschakeling naar de biologische productiemethode. Deze omschakeling heeft gefaseerd plaats gevonden. Het bedrijf is sinds 2002 volledig gecertificeerd (eko-licentie).
Tevens heeft in 1999 aanleg plaats gevonden van akkerranden, in het kader van het akkerrandenbeheerprogramma voor “witte gebieden”. Deze akkerranden hebben tot doel flora en fauna op deze stroken te stimuleren.
Ook werd in 1999 begonnen met de invoering van een geheel ander bouwplan met het doel te komen tot een ruime vruchtwisseling wat aansluit bij de biologische productiemethode. Het huidige bouwplan omvat dan ook een tiental verschillende gewassen, bestaande uit granen, zaden en peulvruchten. Aardappelen en suikerbieten zijn uit het bouwplan verdwenen, omdat de grondsoort (zware klei) zich niet of minder goed leent voor rooivruchten.

Historische gewassen
Op kleine schaal worden enkele historische gewassen verbouwd, onder andere Sint Jans Rogge. Van de Sint Jans Rogge wordt een speciaal soort ontbijtkoek gemaakt.

Bouw en doelstelling informatiecentrum
In 2001 is begonnen met nieuwbouw van een werktuigenschuur. Tijdens deze nieuwbouw ontstond het idee om in een gedeelte van deze nieuwe schuur een bezoekerscentrum in te richten met als doel het geven van voorlichting en informatie over biologische landbouw en agrarisch natuurbeheer. Daartoe is een stichting geformeerd met als oogmerk inhoud, vorm en uitstraling aan het bezoekerscentrum te geven. Daarnaast zullen de huidige eigenaren, Piet en Vera van Zanten, trachten hun kennis op het gebied van biologische landbouw en agrarisch natuurbeheer aan producenten, consumenten, jongeren en geïnteresseerde groepen over te brengen.

 

Reacties zijn gesloten.